Stage thứ 3 giải thích vì sao Misaki và Saruhiko phải lựa chọn hai con đường riêng khác nhau.