Truyện về hành trình thành lập câu lạc bộ kịch nghệ Kabubi ở trường trung học.