Đêm lặng, tiếng tự do đột nhiên thốt được thành lời.
Trong âm thanh của thinh lặng.