Tuần này, tập 473 “The Sharingan Revived” của Naruto Shippuden dựa trên chương 688 và 689 của series manga chính truyện gồm 700 tập.