Đây là một phần trong dự án crossover của Monster Strike