Hình ảnh của 13 nhân vật đã được tiết lộ cho buổi phát sóng đầu tiên vào tháng 8.