Hai anh nam chính nói nhiều câu mùi mẫn và cũng không có quan hệ lằng nhằng yêu đương gì với nữ trong sáu chương truyện, vậy nên mình cho rằng truyện này hint Sa hoặc đúng hơn là Sa.