Manga về tội phạm trở lại trên tạp chí Monthly Comic @ Bunch vào ngày 20-5