Manga sẽ tái sản xuất vào ngày 2 tháng 11 trong số báo 23 của tạp chí Grand Jump.