Sau thành công cùa movie, như đã hứa đoàn làm phim Linh giới cơ hữu đã cho ra mắt webdrama uncut của bộ phim.