Sau đây là những dòng kể lể của một fangirl ‘bình thường’ biến thành fan-não-không-tàn.