Vào ngày 1 tháng 1 năm 1987, NXB Shonen Jump đem lại cho chúng ta manga Jojo’s Bizarre Adventure do Hirohiko Araki sáng tác. Đúng 30 năm sau, manga lại được tái bản trong tạp chí seinen Ultra Jump, bà con của Shonen Jump.