Tác giả Shoujo manga là Arina Tanemura, góp phần thiết kế nhân vật như trong nguyên tác ở dự án này.