Nhân vật đại diện cho đại văn hào Mark Twain sẽ xuất hiện từ giữa season 1 trở đi bắt đầu từ ngày 5 tháng 10.