Vở nhạc kịch sẽ bán vé công khai vào ngày 4 tháng 9