Nữ cosplayer Elizabeth Rage sẽ hướng dẫn bạn từng bước một để may đồ cosplay cho anh hùng “Overwatch” của chúng ta.