Đoạn video quảng cáo mới này đã giới thiệu hai “chàng” kẹo singum mới trong diễn biến mới của câu truyện.