Thêm vào đó là dự định về việc phát hành các tác phẩm chưa hoàn khác của nhà xuất bản Libre Publishing