Sự kiện phân vai cho High Speed! -Free! Starting Days – sẽ diễn ra vào 19 tháng 3.