Bắt đầu tiếp nhận các đơn đặt hàng cho đến ngày 18 tháng Bảy