Genre: SA, Romance, Sad, Hurt/Comfort, HE

Bởi vì khi đóng máy lại, tất cả chúng tôi đều không giống những gì người khác nhìn thấy.

Click để đọc thêm…