Aniplus Asia vừa chia sẻ một đoạn phỏng vấn với Masashi Koizuka có phụ đề tiếng Anh.