Season 2 của TV anime này hiện đang trong giai đoạn tiến hành.