Cả hai series đều được khởi chiếu vào ngày 2 tháng 10 cùng giờ với Nhật Bản