Đây là những ngày phát hành:
Bản Download sẽ phát hành vào 23/5
Bản Hard copies sẽ phát hành vào ngày 31/5
Để biết thêm thông tin, hãy xem trêm Website chính thức.

Click để đọc thêm…