Năm mới đã qua và mọi thứ đã quay trở lại bình thường tại Nhật Bản. Bây giờ chúng ta sẽ nói về thứ đồ vật được dùng trong năm mới tại Nhật Bản, gọi là “ema”, và “ita-ema”, đặc trưng của Akihabara.

Click để đọc thêm…