Space Craft và Aniplex of America là nhà tài trợ cho chương trình.