Các hạng mục sẽ miễn phí tại Nhật đến ngày 25 tháng Chín