Dù đã được tiếp thị rất mạnh mẽ và được chiếu tại 327 rạp, bản chuyển thể này vẫn kém xa so với mục tiêu doanh thu ban đầu