Bộ phim này có doanh thu vượt qua tổng doanh thu phòng vé của 2 phim Godzilla Hoyllywood.