Thoạt nhìn, Brave Saga có lẽ giống như 1 phiên bản rẻ tiền của SRW nhưng thực chẩt nó không phải.