Chương trình movie NTV Roadshow sẽ kết thúc mùa hè với Evangelion movies. Bắt đầu với Death & Rebirth, Death(True)2 bản đặc biệt vào 18 tháng 8, kế tiếp là End of Evangelion ngày 25, và trong thứ 6 đặc biệt ngày 5 tháng 9 là movie thứ 3 Rebuild of Evangelion kết hợp với đoạn live-action Giant God Warrior Appears in Tokyo…

Click để đọc thêm…