Cùng ngày 11 tháng Một, manga Sherlock: A Study in Pink của BBC cũng được xuất bản