Các vé của phiên bản thứ 2 cho phần cuối này sẽ được bán vào ngày 15 tháng 07