Nhà sản xuất Yūsuke Tomizawa đã nhá hàng về “phát triển mới” của series hồi tháng bảy