Tiểu thuyết trực quan thứ hai của Schwarzesmarken, 「Junkyousha-tachi」sẽ được phát hành vào ngày 30 tháng Mười Một!