Quảng cáo cập nhật được phát sóng vào ngày 13 tháng 11 về PlayStation 3 và Vita của Dengeki Bunko Fighting Climax cho biết về những bổ sung gần đây trong game chiến đấu cross-over này…

Click để đọc thêm…