Thay đổi đáng nói nhất của bản cập nhật này là có chế độ Sinh Tồn