Robbie Daymond, Kyle Hebert, Crispin Freeman, Michelle Ruff, Lucien Dodge và các diễn viên khác sẽ tham gia việc lồng tiếng Anh