Sakura mở choàng mắt ra khi đứng giữa con phố – nơi tất cả các con dốc đổ về, bây giờ đang có rất nhiều người đi lại, tuyết đã ngừng rơi…

Click để đọc thêm…