Vũ khí mạnh nhất của nó là 2 khẩu pháo beam 2 nòng 937mm, gấn trên thân. Ngoài ra còn một khẩu railgun 2 nòng 450mm, hai khẩu railgun 450mm và hai khẩu pháo 125mm cho hạm một hỏa lực áp đảo so với hầu hết hạm khác.

Click để đọc thêm…