Wiki Star Driver Cybody Reshbal

February 18, 2013 | | Mecha

Reshbal là Cybody ẩn thứ 20 của ḥn đảo Thập Tự Nam và được điều khiển bởi Reiji Miyabi, người được biết đến dưới cái tên “Head” của tổ chức Glittering Crux Bridgade.

Click để đọc thêm…