Loạt đồ chơi mới của Zyuden Sentai Kyoryuger gồm có các ZyudenryuPleson và mẫu chỉ có duy nhất trong the movie: Tobaspino. Điều này đã chứng thực cho các tin đồn trước đây.

Click để đọc thêm…