Haruto đã đạt được đến form cuối của Wizard, đó là Kamen Rider Wizard Infinity Style. Để henshin thành form này phải dùng đến Infinity Wizard Ring, là thứ sinh ra từ nước mắt củaHaruto.

Click để đọc thêm…