Do chỉ có 3 GM, mà game thì đang cần có một sự cải thiện lớn, nên bọn mình quyết định sẽ tuyển thêm một GM nữa.