Một sự kiện lớn về VR dành cho người lớn ở Akihabara có tên là “Adult VR Fest 01” phải đừng sớm hơn dự kiến vì lượng người đến quá đông để xem “công nghệ làm thỏa mãn bản thân” có thể gây nên rối loạn công cộng.