Trong một tương lai xa, 100 năm sau khi Chiến tranh thế giới thứ 3 kết thúc, tại đống hoang tàn chiến tranh của thành phố Tokyo, có tồn tại một vùng đất vô chính phủ có tên “Black Spot”. Tại đó, tồn tại những người có năng lực đặc biệt (Fragment), họ được gọi là các Needless…

Click để đọc thêm…