Volume 7 sẽ được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 27 tháng 09.