Seven Seas vừa giành quyền phát hành manga Pandora of the Crimson Shell: Ghost Urn, một manga giả tưởng sáng tác bởi tác giả của Ghost in the Shell: Masamune Shirow and minh họa bởi tác giả Excel Saga: Koshi Rikudo.

Click để đọc thêm…