Figure có giá trước khi lên màu là 11.000 yên. Xuất xưởng vào tháng 03 năm 2017.